Према Статуту Хуманитарне организације Надзорни одбор контролише материјално и финансијско пословање и усклађеност рада Организације са законским и подзаконским актима, са Статутом и другим актима Организације.

Надзорни одбор је своју статутарну обавезу извршавао током целе године, да би на крају године својим годишњим Извештајем информисао Скупштину о свом раду и утврђеном стању.

У току године Надзорни одбор је пратио рад Управног одбора, тако што је на свакој његовој седници био присутан неко од чланова Надзорног одбора. На крају године извршен је увид у финансијско пословање Организације у току 2017. године, увид у документацију која остаје да се чува у складу закона.

Надзорни одбор констатује да је укупан приход за 2017.годину, којим је располагала Хуманитарна организација, износио 18.408.132 динара, да је од тог износа потрошено у току године 10.556.648 динара, а да је у 2018.годину пренето 7.851.484 динара.

Усвајањем Извештаја Надзорног одбора стиче се услов да Скупштина усвоји Извешатј о раду и финансијском пословању Хуманитарне организације „Стара Рашка“ за 2017.годину, па се предлаже Скупштини да усвоји Извештај Надзорног одбора.

 

26.02.2018.године

                                                        

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Рената Смиљанић с.р.

ДОНАТОРИ