На основу члана 22. Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије бр. 51/09 од 14.07.2009. године) и члана 34 Статута, Скупштина Хуманитарне организације „Стара Рашка“ из Београда, на редовном годишњем заседању одржаном 26.02.2018. године,  усвојила је нови

С  Т  А  Т  У  Т

ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТАРА РАШКА“ ИЗ БЕОГРАДА

  I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

Хуманитарна организација „Стара Рашка“ (у даљем тексту Организација) је хуманитарна,  невладина, нестраначка и непрофитна организација више физичких и правних лица, организована као удружење.

Организација је слободна и самостална у остваривању својих циљева и задатака, у складу са Статутом и законом.

Организација је основана на неодређено време.

 

Члан 2.

Пун назив Организације је Хуманитарна организација „Стара Рашка“. 

Скраћени назив Организације је „Стара Рашка“.

Пун и скраћен назив Организације изражавају се српским језиком и ћириличним писмом у правном саобраћају.

Седиште Организације је у Београду, Булевар уметности број 27/I.

 

Члан 3.

Организација је основанa 2000. године. Прва регистрација је извршена код Савезног министарства правде СРЈ, под бројем 371–262/2000–07 као Фондација „Миливоје Мића Мандић“, која је наставила са радом као Хуманитарна организација „Стара Рашка“ по решењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије бр. 130–024–00–00589/2007–07 од 14.03.2007. године.

Члан 4.

Организација је уписана у Регистар удружења код Агенције за привредне регистре Републике Србије, под бројем БУ 11668/2011 од 16.05.2011. године и има статус правног лица.   

 

Члан 5.

Организација има два печата и штамбиљ.

Велики печат је округлог облика, пречника 29 мм, на коме је ћириличним писмом кружно исписан назив Хуманитарна организација „Стара Рашка“ – Београд, а у средини двоглави орао беле боје раширених крила, на чијој средини су укрштена слова СР (Стара Рашка).

Мали печат је пречника 19 мм, на коме је ћириличним писмом кружно исписан назив Хуманитарна организација „Стара Рашка“, а у средини водоравно Београд.

Штамбиљ је правоугаоног облика, на  коме је у редовима ћирилицом исписано: 1) Хуманитарна организација, 2) „Стара Рашка“, 3) Број, 4) Датум и 5) Б Е О Г Р А Д.

 

Члан 6.

Организација има свој знак (лого), чији облик утврђује Управни одбор Организације.

Слава Организације је Свети Симеон Мироточиви (Стефан Немања) – 26. фебруара.

 

Члан 7.

Статут је основни општи акт Организације.

Други општи акти које доносе органи Организације морају бити у сагласности са Статутом.

 

Члан 8.

Рад Организације је јаван.

Јавност рада се остварује кроз јавност рада Скупштине, јавним објављивањем Извештаја о раду и финансијском пословању Организације, информацијама на званичном сајту Организације, друштвеним мрежама и другим средствима јавног информисања и увидом у документацију Организације. 

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 9.

Основни циљеви и задаци Организације су побољшање услова за живот и рад становништва Рашке области, поспешивање његовог економског, социјалног, друштвеног, демографског, културног и духовног развоја и заустављања његове миграције са овог простора.

Своје активности ради остваривања циљева из предходног става Организација  може проширити и ван Рашке области.

 

Циљеви

Члан 10.

Циљеви Организације у односу на Рашку област, као колевку српске државности и духовности су:

 • да остане и опстане као мултиетнички простор;

 • да се у истој одржи постојећа демографска структура становништва;         

 • да се побољшају услови за живот и рад становништва;

 • да се створе услови за квалитетан суживот, толеранцију и разумевање између етничких и конфесионалних структура.

Задаци

Члан 11.

Задаци Организације су:

 • давања хуманитарне и социјалне помоћи;

 • пружање помоћи члановима Организације у случајевима тешке болести и смрти;

 • решавање социјалних проблема;

 • очување вредности породице, подршку склапању бракова и рађању деце;

 • брига о младима;

 • екологија - заштита човекове средине;

 • очување културног и духовног наслеђа;

 • реализовање пројеката из области савременог старалаштва;

 • чување и развијање традиција ослободилачких ратова Србије;

 • сарадња са дијаспором и верским заједницама;

 • сарадња, подршка и помоћ другим хуманитарним организацијама и завичајним удружењима, здраственим, културно-просветним и научним установама, културним и спортским манифестацијама и ствараоцима из наведених области;

 • подршка ревитализацији села – изградњи инфраструктуре и унапређењу пољопривреде и сеоског туризма;

 • подстицање повратка породица из града на село и насељавање села Рашке области;

 • помоћ у обнови и изградњи историјских објеката и објеката духовности и културе;

 • омасовљавање и ширење Организације у земљи и ван земље; и

 • друге активности у складу са Статутом, Програмом рада и законом.

   

  III АКТИВНОСТИ

   

  Члан 12.

Организација своју активност обавља на територији Републике Србије на начин утврђен Статутом.

Ван територије Србије Организација своју активност обавља преко својих Филијала и сродних организација на начин утврђен Статутом.

 

Члан 13.

Организација ће своју активност посебно усмерити ка пружању помоћи становништву Рашке области, приоритетно угроженој популацији, а при томе неће нарушавати било чија људска, имовинска и верска права, осећања и слободе.

 

Члан 14.

Активност Организације утврђује се годишњим Програмом рада, који доноси Управни одбор у складу са Статутом.

Активност Организације воде њени чланови непосредно или посредно преко изабраних представника.

 

Члан 15.

У остваривању својих активности Организација сарађује са државним органима и организацијама, надлежним органима локалних самоуправа, верским заједницама, дијаспором, завичајним и другим удружењима, организацијама и другим субјектима од значаја за њен рад.

 

Члан 16.

Органи Организације у оквиру својих активности:

 • покрећу иницијативу од значаја за развој и унапређење социјалног, економског, културног, образовног и духовног живота становништва Рашке области;

 • врше едукацију чланства и грађана о процесима који утичу на унапређење положаја и стандарда становништва на подручју свог деловања;

 • воде бригу о свом чланству и другим субјектима који учествују или могу да учествују у реализацији циљева Организације.

   

  Члан 17.

  Организација може самостално или са другим субјектима организовати разне скупове и манифестације и издавати публикације у функцији остваривања њених циљева.

    

  IV ЧЛАНСТВО

   

  Члан 18.

  Чланство у Организацији је добровољно.

  Организација води евиденцију о својим члановима.

   

  Члан 19.

  Члан Организације јe физичко лице које прихвата њен Статут и Програм рада и потпише изјаву о приступању.

  Члан Организације у статусу физичког лица поседује чланску карту.

  Члан Организације је и правно лице које подржава циљеве Организације и потпише изјаву о приступању.

  Чланови Организације остварују своја права преко изабраних представника. 

   

  Члан 20.

  Чланови Организације имају једнака права и обавезе.

  Члан Организације има право:

 • да бира и буде биран у органе Организације;

 • да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева и задатака Организације;

 • да учествује у одлучивању непосредно или посредно преко изабраних органа;

 • да покреће иницијативу и даје предлоге за успешнији рад Организације и да ставља примедбе на рад органа;

 • да буде благовремено информисан о раду Организације.

  Члан Организације има обавезу:

 • да активно учествује односно доприноси остваривању циљева и задатака Организације;

 • да обавља дужности односно активности које му повере органи Организације;

 • да чува углед Организације;

 • да плаћа чланарину.

   

  Члан 21.

  Чланство у Организацији престаје:

 • на лични захтев члана Организације;

 • смрћу физичког лица или гашењем правног лица;

 • одлуком дисциплинске комисије у случајевима непоштовања Статута.

  На одлуку о престанку чланства може се уложити приговор Управном одбору.

  На Одлуку Управног одбора може се уложити жалба Скупштини Организације.

    

  V СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОРГАНИ

   

  Структура Организације

  Члан 22.

  Ради успешнијег и ефикаснијег рада Организација оснива Испоставе у Рашкој области и Подружнице на широј територији Србије.

  Ради деловања ван територије Србије Организација оснива Филијале, или подстиче стварање сличних организација у складу са прописима земље домаћина.

   

  Члан 23.

  Ради успешнијег остваривања циљева и задатака Организација се може удруживати са сродним организацијама у земљи и иностранству.

   

  Члан 24.

  Испостава и Подружница немају статус правног лица.

   

  Испостава

  Члан 25.

  Испостава у сарадњи са Управним одбором бира свој Извршни одбор, са мандатом од две године.

  Одлуком Управног одбора одређује се број чланова Извршног одбора и уређују друга питања за његов рад.

  Управни одбор може распустити Извршни одбор или уз његову консултацију разрешити поједине чланове Одбора.

   

  Члан 26.

  Испостава има задатак да:

 • на терену омасовљава Организацију учлањавањем правних и физичких лица;

 • врши наплату чланарине;

 • сагледава стање на терену и о истом информише Управни одбор;

 • прикупља податке о потенцијалним дародавцима и исте доставља Управном одбору;

 • сачињава предлог приоритетних потреба на територији свога деловања;

 • прима захтеве упућене Организацији, проверава њихову основаност, исте оверава и са препоруком доставља Управном одбору на даљи поступак;

 • учествује у расподели хуманитарне помоћи на простору свога деловања; 

 • обавља и друге послове од интереса за Организацију, у складу са њеним циљевима и задацима.

  Испостава има право на покриће дела трошкова свога рада у складу са оствареним резултатима, а према одлуци Управног одбора.

   

  Подружница

  Члан 27.

  Подружница на територији свога деловања окупља чланове и шири програмске циљеве Организације. Уз сагласност са Управним одбором бира Извршни одбор, са мандатом од две године.

  Управни одбор одређује број чланова Извршног одбора и може исти распустити или разрешити његове поједине чланове.

   

  Члан 28.

  Подружница има задатак да:

 • на терену омасовљава Организацију учлањавањем правних и физичких лица;

 • врши наплату чланарине;

 • сагледава стање на терену и о истом информише Управни одбор;

 • прикупља податке о потенцијалним дародавацима и исте доставља Управном одбору;

 • сачињава предлог приоритетних потреба на територији свога деловања;

 • прима захтеве упућене Организацији, проверава њихову основаност, исте оверава и са препоруком доставља Управном одбору Организације на даљи поступак;

 • учествује у расподели хуманитарне помоћи на простору свога деловања;  

 • обавља и друге послове од интереса за Организацију у складу са њеним циљевима и задацима.

  Подружница има право на покриће дела трошкова свога рада у складу са оствареним резултатима, а према одлуци Управног одбора.

                 

  Филијала

  Члан 29.

Филијала има самосталност у раду, а може имати и статус правног лица према прописима земље где обавља делатност.

При регистрацији Филијала задржава обележја матичне организације, а у складу са условима за регистрацију.

Задатак Филијале је да преко матичне организације и директно повезује дијаспору са матицом, на простору свог деловања.

Спроводи активности у складу са циљевима и програмским задацима Организације.

               

Органи Организације

Члан 30.

Чланови Организације управљају Организацијом непосредно или преко изабраних представника у њеним органима.

            Колективни органи Организације су:

 • Скупштина,

 • Управни одбор и

 • Надзорни одбор.

              Инокосни органи Организације су:

 • Председник Организације, и

 • Председник Скупштине.

              Извршни Органи Организације су:      

 • Директор Организације,

 • Извршни директори и

 • Секретар Организације.

   

  Скупштина

  Члан 31.

  Скупштина је највиши орган Организације.

  Скупштину чине сви чланови Организације.

  Скупштина заседа редовно и вандредно.

  Редовно заседање Скупштине одржава се најмање једном годишње, по правилу на дан Славе Организације.

  Ванредно заседање Скупштине сазива се на:

 • образложен предлог Управног одбора;

 • писмену иницијативу најмање 100 чланова Организације;

 • писмени захтев председника Организације.

   

  Члан 32.

  Скупштина пре почетка свога рада бира радно председништво од пет чланова, записничара и два оверивача записника.

  Члан 33.

  Скупштина пуноважно одлучује ако истој присуствује најмање 100 чланова Скупштине.

  Скупштина доноси Одлуке већином гласова присутних чланова. За усвајање Статута или његових измена и допуна потребна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

  Гласање на Скупштини је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије.

   

  Члан 34.

  Скупштина:

 • доноси Статут и усваја измене и допуне Статута;

 • доноси Пословник о раду Скупштине;

 • утврђује програмске смернице Организације;

 • разматра и усваја Извештај о раду и финансијском пословању Организације;

 • усваја Извештај Надзорног одбора;

 • бира на 4 године и разрешава председника Организације и председника Скупштине;

 • бира на 2 године и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора;

 • одлучује о промени назива и имена Организације;

 • доноси одлуку о Дану (Слави) Организације;

 • доноси одлуку о врсти признања које додељује Организација;

 • одлучује о висини годишње чланарине;

 • одлучује по жалбама на одлуке Управног одбора;

 • доноси одлуку о престанку рада Организације;

 • доноси и друге одлуке везане за  Организацију, у складу  са Статутом и законом.

   

  Управни одбор

  Члан 35.

  Управни одбор води пословну политику Организације, обезбеђује услове за њено пословање и за свој рад одговоран је Скупштини.

   

  Члан 36.

  Управни одбор има 15 чланова.

  Мандат чланова Управног одбора траје две године, с тим што исти могу бити поново бирани у Управни одбор.

   

  Члан 37.

  Управни одбор из свог чланства бира председника и заменика председника.

   

  Члан 38.

  Управни одбор одлучује пуноважно ако седници присуствује више од половине чланова.

  Управни одбор доноси пуноважне одлуке ако за њих гласа већина присутних чланова.

   

  Члан 39.

  Управни одбор:  

 • утврђује предлог Статута и предлаже измене и допуне Статута;

 • стара се о спровођењу Статута;

 • доноси Пословник о раду Управног одбора;

 • доноси годишњи Програм рада и Финансијски план и води рачуна о њиховом извршењу;

 • стара се о прикупљању потребних средстава за остваривање циљева и задатака из Програма рада Организације;

 • одлучује о располагању новчаним средствима Организације;

 • обезбеђује материјалне и кадровске услове за рад Организације;

 • одлучује о пружању материјално-финансијске помоћи члану Организације;

 • Одређује које обављање послова у Организацији ће бити уз надокнаду и колико, према резултатима рада;

 • По потреби доноси одлуку о заснивању радног односа и раскида уговора о раду;

 • утврђује предлог Извештаја о раду и финансијском пословању Организације;

 • одлучује о повезивању и пословној сарадњи Организације са сродним удружењима грађана и организацијама у земљи и иностранству;

 • стара се о обезбеђивању услова за рад за остваривање Програма рада, циљева и задатака Организације;

 • доноси одлуку о именовању директора Организације;

 • на предлог директора Организације доноси одлуку о именовању Извршних директора, за поједине области рада;

 • именује секретара Организације, утврђује делокруг његовог рада и доноси одлуку о висини накнаде за његово ангажовање;

 • прати и оцењује рад директора, извршних директора и секретара Организације;

 • сарађује са Извршним одборима Испостава и Подружница и органима Филијала;

 • одлучује о амблему (знаку) Организације, о изгледу и садржини чланске карте;

 • доноси одлуку о ангажовању новог члана у Управном одбору, у случају да члан Управног одбора дуже време није активан или је спречен да обавља дужност, која одлука подлеже верификацији на наредној Скупштини Организације;

 • расписује јавни конкурс за награде установљене одлукама надлежног органа;

 • доноси одлуке о додели признања правним и физичким лицима за допринос успешном раду Организације и утврђује облик признања;

 • организује научне и друге скупове у интересу остварења циљева и задатака и реализације Програма рада Организације;

 • по потреби формира стручну службу, разне тимове, одборе, групе и савете, све у циљу остваривања задатака и циљева Организације;

 • по потреби именује носиоце посебних пројеката од интереса за Организацију, о чему доноси посебну одлуку;

 • доноси одлуку о формирању Дисциплинске комисије;

 • одлучује по приговору на одлуку Дисциплинске комисије;

 • одлучује по свим поднесцима упућеним Организацији односно Управном одбору; и

 • обавља и друге послове и доноси одлуке од интереса за Организацију, у складу  Статута, Програма рада и закона.

   

  Члан 40.

  Председник Управног одбора:

 • представља Управни одбор;

 • стара се о прикупљању средстава за рад Организације;

 • сазива седнице Управног одбора и њима руководи;

 • сарађује са органима Организације;

 • по одлуци Управног одбора може да обавља поједине послове из домена надлежности директора Организације, до његовог именовања;

 • обавља и друге послове у складу са Статутом и Пословником о раду Управног одбора; и

 • има право на накнаду за успешно реализоване послове, о чему одлуку доноси Управни одбор.

  У одсутности председника права и дужности преузима заменик председника.

   

  Надзорни одбор

  Члан 41.

  Надзорни одбор броји пет чланова, који између себе бирају председника.

  Мандат чланова траје две године, с тим што се исти чланови могу поново бирати на исту функцију.

   

  Члан 42.

  Надзорни одбор контролише материјално и финансијско пословање и усклађеност рада Организације са законом и подзаконским актима, Статутом и другим донетим актима Организације.

  Финансијску контролу врши најмање једном годишње. Надзорни одбор може предложити Управном одбору доношење одговарајућих одлука из области материјално-финансијског пословања.

  О свом раду подноси Извештај Скупштини на усвајање.

   

  Инокосни органи

   

              Председник Организације

  Члан 43.

  Председник Организације:

 • као законски заступник представља и заступа Организацију у земљи и иностранству  у остваривању њених циљева и задатака;

 • прати целокупан рад Организације;

 • сарађује са органима  Организације;

 • сарађује у земљи са државним органима и организацијама, привредним друштвима и предузетницима, осталим друштвима и удружењима, органима локалних самоуправа, верским заједницама, са иностраним субјектима у Србији, са грађанима и другим субјектима  у остваривању циљева и задатака Организације;

 • сарађује са дијаспором и Србима у региону, са Филијалама Организације у дијаспори и предлаже оснивање нових Филијала;

 • самостално, са председником Управног одбора, директором и осталим органима Организације брине о обезбеђивању средстава за рад Организације; и

 • иницира и реализује и друге послове од интереса за остваривање циљева и задатака Организације.

   

  Председник Скупштине

  Члан 44.

  Председник Скупштине:

 • у сарадњи са Управним одбором припрема и сазива седницу Скупштине; и

 • предлаже дневни ред, председава и води седницу.

   

  Извршни органи

   

              Директор Организације

  Члан 45.

  Директор Организације:

 • представља и заступа Организацију у земљи и иностранству као овлашћено лице;

 • стара се о законитости рада Организације;

 • обезбеђује организационе, финансијске и техничке услове за реализацију Програма рада Организације;

 • наредбодавац је за трошење финансијских средстава у складу са Програмом рада и финансијским планом Организације, и одлукама Управног одбора;

 • одговоран је за спровођење одлука Управног одбора;

 • припрема и предлаже уговоре о радном ангажовању лица и правних субјеката у складу са Одлукама Управног одбора;

 • сачињава предлог Извештаја о раду и финансијском пословању;

 • обезбеђује финансијска средства за успешан рад Организације;

 • закључује уговоре о донацијама и стара се о њиховој реализацији;

 • сарађује са државним органима и организацијама, привредним субјектима и предузетницима, друштвима и удружењима грађана и другим субјекатима у остваривању Програма рада;

 • сарађује са дијсапором и Србима у региону и са Филијалама у иностранству;

 • прати доношење одлука и програма државних органа и организација које утичу на услове рада и остварење програма Организације;

 • предлаже Управном одбору именовање извршних директора и секретара Организације;

 • уз сагласност Управног одбора може да овласти извршне директоре за вршење појединих послова и задатака из своје надлежности; и

 • има право на накнаду за успешно реализоване пројекте и послове, о чему одлуку доноси Управни одбор.

   

              Извршни директор

  Члан 46.

              Извршни директор:

 • извршава Програм рада;

 • сачињава предлог пројеката у областима свога ангажовања, који усваја Управни одбор;

 • сарађује са Управним одбором и директором у циљу унапређења рада Организације;

 • учествује у прикупљању средстава за успешан рад Организације;

 • квартално подноси извештаје о свом раду Управном одбору и директору Организације;

 • присуствује седницама Управног одбора, учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања;

 • има право на накнаду за успешно реализоване пројекте и послове, о чему одлуку доноси Управни одбор; и

 • врши и друге послове и задатке по овлашћењу директора или председника Управног одбора.

   

              Секретар Организације

  Члан 47.

  Секретар Организације обавља задатке за потребе Организације по налогу директора Организације и председника Управног одбора.

  Има право на накнаду за успешно реализоване пројекте и послове, о чему одлуку доноси Управни одбор.

  Делокруг рада секретара утврђује Управни одбор на предлог директора Организације.

   

   

  VI СТИЦАЊЕ И УТРОШАК СРЕДСТАВА

   

  Члан 48.

  Организација стиче средства путем донација, добровољних прилога, чланарина, поклона, завештања, уплата из буџета и фондова државних и других органа и организација, апликација по конкурсима и других видова помоћи из земље и иностранства.

  Дародавац може определити намену својих средстава, а Организација је обавезна да при расподели тих средстава поштује ту намену.

   

  Члан 49.

  У циљу успешнијег и трајнијег обезбеђења средстава,  Организација може са правним лицима, у складу са Статутом и Програмом рада, закључити уговор о годишњој или вишегодишњој донацији или пословно-техничкој сарадњи, под условима предвиђеним уговором.

   

  Члан 50.

  Организација у складу са законом води уредну пословну и књиговодствену евиденцију, сачињава финансијске и друге законом утврђене извештаје.

  Послове из предходног става, Организација може обављати сама или их поверити лиценцираном лицу.

   

  Члан 51.

  Организација, њени органи и чланови обавезни су да поступају са имовином и добрима Организације у складу са законом.

  За своје обавезе Организација одговара целом својом имовином.

  Имовина Организације не може се отуђивати њеним члановима, оснивачима и члановима органа Организације.

       

  VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

   

  Члан 52.

  Организација престаје са радом:

 • одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева и задатака због кога је Организација основана;

 • када надлежни орган забрани рад Организације; и

 • у другим случајевима прописаним законом.

   

  Члан 53.

  У случају престанка рада Организације њена имовина, по измирењу свих обавеза, припада Епархији милешевској.

   

  Члан 54.

  Овај Статут ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине Организације.

  Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Хуманитарне Организације „Стара Рашка“ из Београда од 26.02.2010. године.

   

   Зоран Пешовић, председник Скупштине с.р.

ДОНАТОРИ